14 Απρ 2014

Finland:Transformations of a Landscape - Φινλανδία: Μεταμορφώσεις ενός Τοπίου

© Evi Voulgaraki-Pissina

All pictures were taken at Sofia Conference center, Helsinki, on the occasion of a European Conference, organised by the International Association for Mission Studies (IAMS) on the theme: Mission and Money - Mission in the context of global inequalities (April 3.-6. 2014) ‖ Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Συνεδριακό κέντρο Σοφία, στο Ελσίνκι, με την ευκαιρία Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Διεθνής Σύνδεσμος Ιεραποστολικών Σπουδών, με θέμα: Ιεραποστολή και Χρήμα - Ιεραποστολή στο πλαίσιο των παγκόσμιων ανισοτήτων (3-5 Απριλίου 2014)

minimal or no electronic processing ‖ μηδαμινή ή καθόλου ηλεκτρονική επεξεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια: